Algemeen

Deze website, www.beaumont.capital, hierna te noemen “Website”, wordt beheerd door Beaumont Capital N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, een financiële onderneming met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Indien u deze website bezoekt of hiervan gebruik maakt, gaat u akkoord met het feit, dat u gebonden bent aan de in deze disclaimer genoemde voorwaarden.

U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Beaumont Capital N.V. garandeert niet dat deze Website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Beaumont Capital N.V. beheert en onderhoudt deze Website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze Website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Informatie

De informatie op deze Website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Beaumont Capital N.V. kan er echter niet voor instaan, dat de informatie juist en volledig is en/of blijft. Beaumont Capital N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en de verstrekte informatie op deze website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van Beaumont Capital N.V. Aan de verstrekte informatie op deze Website kunnen geen rechten worden ontleend.

De op deze Website opgenomen informatie is noch een beleggingsadvies noch een aanbod van of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor een financiële dienst of een financieel product. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee.

Indien deze Website verwijzingen, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites van derden bevat, betekent dit niet, dat Beaumont Capital N.V. een aanbeveling doet ten aanzien van het gebruik van die websites en/of de daarop aangeboden producten en/of diensten. De juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de websites van derden wordt doorBeaumont Capital N.V. niet geverifieerd of gecontroleerd.

Communicatie per e-mail

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Beaumont Capital N.V. zendt, is niet gegarandeerd. Beaumont Capital N.V. raadt af vertrouwelijke informatie per e-mail te zenden. Indien u er toch voor kiest berichten per e-mail aan Beaumont Capital N.V. te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en gegevens op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Beaumont Capital N.V. bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze Website.

Behalve voor persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden, is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beaumont Capital N.V. niet toegestaan om de inhoud van de Website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Eenieder is verplicht aanwijzingen van Beaumont Capital N.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beaumont Capital N.V. is het niet toegestaan links naar de Website van Beaumont Capital N.V. is aan te bieden.

Wijzigingen

De informatie op deze Website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Website, inclusief disclaimer, is gericht op Nederland. Op deze Website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

© 2021 Beaumont Capital N.V., Amsterdam (NL). Alle rechten voorbehouden.

Postadres
Postbus 21
3600 AA Maarssen
Telefoon
+31(0)346-237300
Mail
info@beaumont.capital
Bezoekadres
Vreeden Hoev
Straatweg 33 Maarssen
Terug naar boven